ผู้สมัครสามารถนำผลการสอบ O-NET รับรองจากโรงเรียนเดิม(ตัวจริง) มายื่นที่จุดรับสมัครภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์คะแนน ที่ใช้ผลการสอบ O-NET)
 สู่รั้วร่มกันเกรา 
ก้าวสู่อนาคตในรั้วร่มกันเกรา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์

 นักเรียนมีปัญหาในการสมัคร สามารถมากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์
 มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ 061-4564529 ,
086-8426755 , 086-0901380
(เวลา 8.30 น. - 20.00 น.)
  Download ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
  Download ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
  ระเบียบการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)  ระเบียบการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ)
  ระเบียบการสมัคร ม.1 (ห้องเรียนปกติ)  ระเบียบการสมัคร ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
  ระเบียบการสมัคร ม.1 (ความสามารถพิเศษ)  ระเบียบการสมัคร ม.4 (ความสามารถพิเศษ)

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศผลสอบ
 • ห้องเรียน ม.1 (สสวท,MSEP,EP)
 • 15-28 ก.พ. 6124-28 ก.พ. 6110 มี.ค. 6111 มี.ค. 61 *15 มี.ค. 61
 • ห้องเรียน ม.4 (สสวท,MSEP,MEP)
 • 15-28 ก.พ. 6124-28 ก.พ. 6111 มี.ค. 6112 มี.ค. 61 *16 มี.ค. 61
  *เฉพาะห้องเรียน EP และ MEP

  ห้องเรียนปกติ
  รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกประกาศผลสอบมอบตัว
 • ห้องเรียน ม.1
 • 20-28 มี.ค. 6125-28 มี.ค. 6131 มี.ค. 614 เม.ย. 617 เม.ย. 61
 • ห้องเรียน ม.1
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 20-26 มี.ค. 6125-26 มี.ค. 6127,31 มี.ค.6128 มี.ค. 617 เม.ย. 61
 • ห้องเรียน ม.4 (ม.3 เดิม)
 • 14-16 มี.ค. 6115-16 มี.ค. 611 เม.ย. 615 เม.ย. 618 เม.ย. 61
 • ห้องเรียน ม.4
 • 20-28 มี.ค. 6125-28 มี.ค. 611 เม.ย. 615 เม.ย. 618 เม.ย. 61
 • ห้องเรียน ม.4
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 20-26 มี.ค. 6125-26 มี.ค. 6127มี.ค.,1เม.ย.6128 มี.ค. 618 เม.ย. 61

  ขั้นตอนการสมัคร
   1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   2. ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่โรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
   3. สอบวัดความรู้ (เตรียมดินสอ 2B , ยางลบ)
   4. ประกาศผล
  เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบพิมพ์จากเว็บไซต์
   2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
   4. ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนผู้สมัคร(ถ้ามี) ผู้บริหาร/นายทะเบียนรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป(ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

  หากมีปัญหาเรื่องการรับสมัคร ติดต่องานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311225 ต่อ 103 โทรสาร 039-301691
  © Computer Center Siyanuson School