สู่รั้วร่มกันเกรา 
ก้าวสู่อนาคตในรั้วร่มกันเกรา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์

 นักเรียนมีปัญหาในการสมัคร สามารถมากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์
 มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ 061-4564529 ,
086-0901380
(เวลา 8.30 น. - 20.00 น.)

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศผลสอบ
 • ห้องเรียน ม.1 (สสวท,MSEP,EP)
 • 13-26 ก.พ. 6322-26 ก.พ. 637 มี.ค. 638 มี.ค. 63 *11 มี.ค. 63
 • ห้องเรียน ม.4 (สสวท,MSEP,MEP)
 • 13-26 ก.พ. 6322-26 ก.พ. 638 มี.ค. 639 มี.ค. 63 *12 มี.ค. 63
  *เฉพาะห้องเรียน EP และ MEP

  ห้องเรียนปกติ
  รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกประกาศผลสอบมอบตัว
 • ห้องเรียน ม.1
 • 16-25 มี.ค. 6321-25 มี.ค. 6328 มี.ค. 631 เม.ย. 636 เม.ย. 63
 • ห้องเรียน ม.1
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 16-22 มี.ค. 6321-22 มี.ค. 6324,28 มี.ค.6326 มี.ค. 636 เม.ย. 63
 • ห้องเรียน ม.4 (ม.3 เดิม)
 • 10-12 มี.ค. 6310-12 มี.ค. 6329 มี.ค. 632 เม.ย. 637 เม.ย. 63
 • ห้องเรียน ม.4
 • 16-25 มี.ค. 6321-25 มี.ค. 6329 มี.ค. 632 เม.ย. 637 เม.ย. 63
 • ห้องเรียน ม.4
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 16-22 มี.ค. 6321-22 มี.ค. 6324,29 มี.ค.6326 มี.ค. 637 เม.ย. 63

  ขั้นตอนการสมัคร
   1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   2. ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่โรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
   3. สอบวัดความรู้ (เตรียมดินสอ 2B , ยางลบ)
   4. ประกาศผล
  เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบพิมพ์จากเว็บไซต์
   2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนที่ปรากฏชื่อของนักเรียน ให้นักเรียนลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   4. ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนผู้สมัคร(ถ้ามี) ผู้บริหาร/นายทะเบียนรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   5. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป(ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

  หากมีปัญหาเรื่องการรับสมัคร ติดต่องานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311225 โทรสาร 039-301691
  © Computer Center