เนื่องจากวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2562 เป็นวันเเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงปิดการรับสมัคร 1 วัน ผู้ที่เลือกยื่นใบสมัครในวันดังกล่าว กรุณาเปลี่ยนวันยื่นใบสมัคร
 สู่รั้วร่มกันเกรา 
ก้าวสู่อนาคตในรั้วร่มกันเกรา

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ ผ่านระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์

 นักเรียนมีปัญหาในการสมัคร สามารถมากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่โรงเรียนศรียานุสรณ์
 มีปัญหาในการสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่ 061-4564529 ,
086-8426755 , 086-0901380
(เวลา 8.30 น. - 20.00 น.)

กำหนดการสมัครสอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ
รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศผลสอบ
 • ห้องเรียน ม.1 (สสวท,MSEP,EP)
 • 14-27 ก.พ. 6223-27 ก.พ. 629 มี.ค. 6210 มี.ค. 62 *13 มี.ค. 62
 • ห้องเรียน ม.4 (สสวท,MSEP,MEP)
 • 14-27 ก.พ. 6223-27 ก.พ. 6210 มี.ค. 6211 มี.ค. 62 *14 มี.ค. 62
  *เฉพาะห้องเรียน EP และ MEP

  ห้องเรียนปกติ
  รายการสมัครออนไลน์สมัครด้วยตนเองสอบคัดเลือกประกาศผลสอบมอบตัว
 • ห้องเรียน ม.1
 • 18-27 มี.ค. 6222-23,25-27 มี.ค. 6230 มี.ค. 623 เม.ย. 628 เม.ย. 62
 • ห้องเรียน ม.1
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 18-24 มี.ค. 6222-23 มี.ค. 6225,30 มี.ค.6227 มี.ค. 628 เม.ย. 62
 • ห้องเรียน ม.4 (ม.3 เดิม)
 • 11-14 มี.ค. 6212-14 มี.ค. 6231 มี.ค. 626 เม.ย. 629 เม.ย. 62
 • ห้องเรียน ม.4
 • 18-27 มี.ค. 6222-23,25-27 มี.ค. 6231 มี.ค. 626 เม.ย. 629 เม.ย. 62
 • ห้องเรียน ม.4
  (ความสามารถพิเศษ)
 • 18-24 มี.ค. 6222-23 มี.ค. 6225,31มี.ค.626 เม.ย. 629 เม.ย. 62

  ขั้นตอนการสมัคร
   1. กรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
   2. ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่โรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด
   3. สอบวัดความรู้ (เตรียมดินสอ 2B , ยางลบ)
   4. ประกาศผล
  เอกสารประกอบการสมัคร
   1. ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบพิมพ์จากเว็บไซต์
   2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/หนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
   4. หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนศรียานุสรณ์ ทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อนักเรียน ทั้งฉบับจริงและสำเนาที่ให้เจ้าบ้านลงนามรับรอง และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาของผู้ปกครอง (เฉพาะ ม.1ในพื้นที่เขตบริการ)
   5. ใบแสดงคะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนผู้สมัคร(ถ้ามี) ผู้บริหาร/นายทะเบียนรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
   6. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป(ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)

  หากมีปัญหาเรื่องการรับสมัคร ติดต่องานรับสมัครนักเรียน โรงเรียนศรียานุสรณ์
  เลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311225 ต่อ 103 โทรสาร 039-301691
  © Computer Center